คุณสมบัติ battery monitoring system

คุณสมบัติ Battery Monitoring มีดังนี้
• ตรวจวัด/แสดงแรงดันของแบตเตอรี่ทุกลูก
• ตรวจวัด/แสดงแรงดันรวมของระบบ
• ตรวจวัด/แสดงกระแสประจุ/คายประจุของแบตเตอรี่
• ตรวจวัด/แสดงอุณหภูมิ
• มีการแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD
• สามารถตั้งค่าและแสดง Alarm ได้ (LED Buzzer)
• มีหน่วยความจําภายในสามารถเก็บข้อมูลได้ 32k
• สามารถแสดงผลระยะไกลทาง PC ผ่านระบบ LAN
• มี Software เพื่อช่วยแสดงผลและจัดทํารายงาน (BEMoS)

การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ มีความจำเป็นอย่างมากเพราะแบตเตอรี่แต่ละลูกมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการดูแลแบตเตอรี่จึงมีความสำคัญเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการเก็บกระแสไฟที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรตรวจสอบคือ
• ตรวจสอบแรงดันระบบ 2.27×204 = 463.08V
• แรงดันแต่ละเซลล์อยู่ในช่วง 2.16 – 2.40V
• อุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ 20 -25 C ในสภาวะปกติกระแสชาร์จแบตเตอรี่จะน้อยมาก
• อุณหภูมิแบตเตอรี่ต้องไม่ร้อน
• ควรตรวจสอบสภาพภายนอกของแบตเตอรี่ทก 3 เดือน
• ถ้าพบเกลือที่ขั้วให้ถอดบัสบาร์ออกมาขัดทําความสะอาด
• ขันขั้วแบตเตอรี่ด้วยประแจทอร์กทุกๆปี