องค์ประกอบ Data Center

ศูนย์ Data Center Data Center คือพื้นที่ที่ใช้จัดวางระบบประมวลผลกลางและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร หน้าที่สาคัญคือการรักษาเสถียรภาพของระบบไอที ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นจุดศูนย์รวมของระบบ IT ขององค์กร และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ

ปัจจัยในการออกแบบ Data Center
-ความมีเสถียร
-ความพร้อมใช้งาน
-การบำรุงรักษา
-ความเหมาะสมในการลงทุน
-ความปลอดภัย
-รองรับการขยายในอนาคต

องค์ประกอบของห้อง ระบบไฟ ระบบแอร์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบตรวจจับน้ารั่วซึมอัตโนมัติ ระบบควบคุมความชื้น และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

DR Site (Disaster Recovery site)
DR SITE คือ สถานที่สำรองข้อมูลและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบไอที

ประเภทของ DR Site สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
- Hot Site การบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถทำงานได้ทันที
- Cold Site ต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้ง จึงเป็นระบบที่ช้าที่สุด
- Warm Site มีลักษณะคล้าย Hot Site ต้องรอการกู้ข้อมูลก่อนจึงสามารถทำงานได้

Solution สาหรับรองรับกระบวนการในการกู้คืนระบบมี ๒ ประเภท
- Recovery Point Objective (RPO) คือ สามารถยอมรับการสูญหายของข้อมูลได้เท่าไร
- Recovery Time Objective (RTO) คือ ต้องการให้ระบบกลับมาใช้งานได้ภายในเวลาเท่าไร เทคโนโลยีในการกู้คืนระบบ ๓ ระดับ
- Automation การกู้คืนในช่วงวินาที สามารถสารองข้อมูลได้ทันที
- Replication เวลาสูงกว่าวินาทีจนถึงชั่วโมง จะสาเนาข้อมูลไปเก็บไว้ที่ปลายทางแล้วใช้วิธี Manual ทาให้ระบบกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
- Restore เวลาการกู้คืนเป็นวันหรือสัปดาห์ กู้ข้อมูลจาก Tape Backup ซึ่งเทคโนโลยีทั้ง ๓ ระดับมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันหากองค์กรเลือกการกู้คืนในช่วงเวลาต่าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น