Belite UPS จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบ UPS ให้กับโรงเรียนในชนบท
บริษัท บีคอน เทคโนโลยีโซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ลิตและจำหนา่ย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ "Belite" ในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในวงการเครื่องสำรองไฟ ทั้ง ในส่วนของการพัฒนา วิจัย การขาย การตลาด รวมถึงการบริการ อย่างมืออาชีพ ได้จัด กิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ (ราษฎร์สามัคค)ี ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยการมอบเครื่องสำรองไฟคุณภาพสูง รุ่น Icon ขนาด 800VA 320W เพื่อ สำรองไฟให้กับ Computer จำนวน 5 เครื่อง และได้มีการกระจายไปในโรงเรียนต่างๆ ใน ตำบลเดียวกันอีก 4 โรงเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียน และทุนอาหารกลาง วัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือขอบคุณมาให้ด้วย
Page > 1 | 2 | 3 | 4 | 5