Belite จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเครื่องสำรองไฟให้กับ Grace International School เชียงใหม่
บริษัท บีคอน เทคโนโลยีโซลูชั่นส์ จํากัด ผู้ลิตและจําหนา่ย ผลิตภัณฑ์เครื่องสํารองไฟยี่ห้อ "Belite" ในประเทศไทย ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในวงการเครื่องสํารองไฟ ทั้งในส่วนของการพัฒนา วิจัย การขาย การตลาด รวมถึงการบริการ อย่างมืออาชีพ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ "Belite แจกอั่งเปาฉลองตรุษจีน มอบเครื่องสำรองไฟ" มอบเครื่องสำรองไฟให้กับ Grace International School เชียงใหม่ เพื่อใช้ในโรงเรียน โดยเครื่องสำรองไฟมีคุณสมบัติใช้ Microprocessor Control Gaurantee High Reliability เพื่อให้ประสิทธิภาพไฟฟ้าสูงสุดสำหรับระบบคอมพิวเตอร์
Page > 1 | 2 | 3 | 4 | 5